Gaivumo valanda

250.00

Dalia Skridailaitė
2021 m., dr. al., 35×70 cm